عامل توسعه خوشه فرش و تابلو فرش تبریز

سرکار خانم دکتر اکرم اکبری عامل به عنوان عامل توسعه خوشه فرش و تابلو فرش تبریز می باشد. ایشان فارغ التحصل دکتری حرفه ای رشته اقتصاد برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز می باشد. بر اساس سیاست های توسعه ی خوشه ای در استان آذربایجان شرقی، ایشان برنده مناقصه پروژه توسعه خوشه فرش و تابلو فرش تبریز در سال 1398 می باشند. 

شورای راهبری پروژه توسعه خوشه فرش و تابلو فرش تبریز

260
واحد های فعال خوشه
46000
اشتغال خوشه
260000
فروش خوشه (میلیون ریال)
369000
صادرات خوشه (میلیون ریال)
260
خدمات دهندگان تخصصی کسب و کار
8
شبکه های نرم و سخت

اهم رویدادهای خوشه